آرزو های بزرگ

منه ساده


گفت پنج وارونه چه معنا دارد؟ خواهر کوچکم این را پرسید؟ من به او خندیدم ؟ کمی آزرده و حیرت زده گفت؟ روی دیوار و درختان دیدم ؟ باز هم خندیدم؟ گفت دیروز خودم دیدم ؟ مهران پسر همسایه پنج وارونه به مینو میداد؟ آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید؟ بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم؟ بعدها وقتی غم؟ سقف کوتاه دلت را خم کرد؟ بیگمان می فهمی؟ پنج وارونه یعنی چه معنا دارد؟

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم دی ۱۳۹۱ساعت 11:23 توسط امیر علی |